085 - 130 63 90

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van DW Adviseurs B.V. te Eindhoven

Artikel 1: Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvraag: een verzoek van Opdrachtgever tot de uitvoering van werkzaamheden door middel van de
inzet van één of meer Professional(s) bij Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever: de partij die een Aanvraag doet bij Opdrachtnemer of een Overeenkomst van
Opdracht aangaat met Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap DW Adviseurs B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73900680.
4. Overeenkomst van Opdracht: de schriftelijke overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich
jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten door middel van de inzet van één of meer
Professional(s).
5. Professional: iedere natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst met
Opdrachtnemer en/of een derde, alsmede iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon (al dan niet als
ZZP-er) die op basis van een overeenkomst van opdracht met Opdrachtnemer en/of een derde
werkzaamheden verricht bij of ten behoeve van derden.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige
aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen
waarbij Opdrachtnemer en/of haar Professionals en/of medewerkers zijn betrokken, alsmede op alle
gevolgen daarvan.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en
schriftelijk overeengekomen afwijking kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige
overeenkomsten. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van Opdrachtgever, hoe deze ook
worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden
op voorhand door Opdrachtnemer afgewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen
1. Een aanbod is vrijblijvend en komt te vervallen indien het niet binnen twee weken na dagtekening is
geaccepteerd. Zolang een aanbod niet is aanvaard kan het worden ingetrokken.
2. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende
Overeenkomst van Opdracht door Opdrachtnemer ondertekend retour is ontvangen door
Opdrachtnemer.

Artikel 4: Annulering Opdracht
2.3 Annulering door Opdrachtgever van een door hem geplaatste Opdracht kan alleen plaatsvinden met
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer akkoord gaat met de annulering is
Opdrachtgever aan haar een schadevergoeding verschuldigd van alle tot het moment van annulering
door Opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals door Opdrachtnemer op te geven, alsmede een
vergoeding voor leegloopuren voor de desbetreffende Professionals van Opdrachtnemer die voor de
geannuleerde opdracht zouden worden ingezet, welke vergoeding ongeacht het moment van annulering
wordt gefixeerd op het bedrag dat in rekening zou zijn gebracht voor de desbetreffende Professionals
gedurende twee maanden. Bij het berekenen van deze leegloopvergoeding wordt uitgegaan van een
volledige (full time) inzetbaarheid.

Artikel 5: Uitvoering opdracht
1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de door hem te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en vanuit een professionele onafhankelijke positie
uit te voeren.
2. Opdrachtgever is ermee bekend en aanvaardt dat de werkzaamheden van Opdrachtnemer op geen
enkele wijze betrekking zullen hebben op: de advisering en uitvoering van vermogensbeheer en zal deze
werkzaamheden ook niet als zodanig interpreteren.
3. Opdrachtnemer zal trachten de geschiktheid van elke bij Opdrachtgever geïntroduceerde (kandidaat-
)Professional te verzekeren en een hoog niveau qua dienstverlening en integriteit te handhaven maar
geeft dienaangaande geen enkele garantie.
4. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst van
Opdracht te verlenen en Opdrachtnemer en Professional al datgene dat daartoe benodigd is ter
beschikking te stellen. Bij onjuiste en/of niet-tijdige aanlevering van deze informatie zal Opdrachtnemer de te verrichten werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te kunnen zijn voor eventuele schade
en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van Opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan te leveren gegevens,
documenten en/of overige documenten. Alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Opdracht en de
uitvoering hiervan zijn daarop gebaseerd.
6. Opdrachtnemer. bepaalt voor zover mogelijk in overleg met Opdrachtgever de wijze waarop
werkzaamheden of diensten die zijn verbonden aan de aan haar verstrekte of door haar verleende
opdracht worden uitgevoerd. Opdrachtnemer is daarbij vrij gebruik te maken van de diensten van
derden.
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door hem ingeschakelde
derden. Alle aansprakelijkheidsregelingen opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn onverkort van
toepassing op en van kracht voor derden die bij de uitvoering van de werkzaamheden of diensten door
Opdrachtnemer zijn ingeschakeld.
8. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Professional op dezelfde zorgvuldige wijze gedragen als
waartoe hij ten aanzien van zijn (eigen) werknemers is gehouden. Opdrachtgever zal voldoen aan alle
voorschriften met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten
waarin en de zaken waarmee de Professional werkt. Ongeacht het elders in deze algemene
voorwaarden bepaalde vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor alle schade, schade van de
Professional daaronder begrepen, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan het in dit lid bepaalde
voldoet.
9. Indien een Professional een bedrijfsongeval of beroepsziekte overkomt, zijn partijen gehouden elkaar
daarvan per ommegaande op de hoogte te stellen. Indien de Professional een ongeval overkomt op
locatie van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever er verder voor zorgdragen dat daarvan onverwijld een
schriftelijke rapportage wordt opgemaakt en in kopie wordt verstrekt aan Opdrachtnemer. In deze
rapportage dienen de toedracht van het ongeval en de omstandigheden waaronder dit plaatsvond te
worden vastgelegd.

Artikel 6: Tarieven en kosten van de opdracht
1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer verschuldigd het in de Overeenkomst van Opdracht genoemde
tarief, vermeerderd met BTW en verhoogd met overige kosten, waaronder - maar niet uitsluitend -
reiskosten, parkeerkosten, studiekosten en onkosten, tenzij schriftelijk anders bepaald.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd het tarief jaarlijks te indexeren. De indexering zal worden gebaseerd op
de stijging van de CPI alle huishoudens tussen de aanvangsdatum van de Overeenkomst van Opdracht
en de datum van indexering van het tarief. Daarnaast behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de
tarieven te verhogen indien de ontwikkeling van lonen, lasten, kosten en/of marktontwikkelingen daartoe
aanleiding geven. Voordat een tariefswijziging wordt doorgevoerd wordt Opdrachtgever hier schriftelijk
van in kennis gesteld.
3. Wijziging van de vraagstelling door Opdrachtgever kan aanleiding geven tot een hogere tijdsbesteding
dan wel een hoger tarief.

Artikel 7: Betaling
1. Het tarief en de kosten worden, vermeerderd met eventueel verschuldigde BTW, maandelijks aan
Opdrachtgever gefactureerd.
2. Betaling van de factuur door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
3. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in
verzuim en heeft Opdrachtnemer zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de
eerste dag van verzuim een vertragingsrente van 1% per kalendermaand van de nog openstaande
factuurbedragen in rekening te brengen, een en ander onverminderd de verdere rechten welke
Opdrachtnemer heeft. Een gedeelte van een maand wordt daarbij voor een volle maand gerekend.
4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de
vordering, zijn voor de rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op
minimaal 15% van het te vorderen bedrag en bedragen minimaal € 350,00.
5. Opdrachtnemer is in geval van te late betaling van enig factuurbedrag gerechtigd haar verplichtingen
voortvloeiend uit de Overeenkomst van Opdracht op te schorten en/of de Overeenkomst van Opdracht te
ontbinden.
6. Opschorting van betaling of verrekening is Opdrachtgever niet toegestaan.
7. Bezwaren ter zake een factuur dienen binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk onder
nauwkeurige opgave van redenen bij Opdrachtnemer te zijn ingediend. Na deze periode vervalt het recht
van Opdrachtgever om bezwaar te maken en wordt Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de
inhoud van de factuur. De bewijslast betreffende tijdige indiening van het bezwaar rust op
Opdrachtgever. Het indienen van bezwaar ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.
8. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft,
zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer, is Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van
Opdrachtnemer een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid te stellen, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, voor zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer. Zekerheid kan
worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor
toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot
dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van Opdrachtgever.
Indien Opdrachtgever het hiervoor bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt
binnen de door Opdrachtnemer gestelde termijn, is Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat
hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Opdrachtnemer dientengevolge onder meer
gerechtigd de uitvoering van de overeengekomen diensten op te schorten dan wel de ontbinding van de
Overeenkomst(en) van Opdracht bij Opdrachtgever in te roepen.

Artikel 8: Duur van de opdracht
1. De duur van de uit te voeren werkzaamheden kan behalve door de inspanning van Opdrachtnemer
worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtnemer verkrijgt
en de medewerking die wordt verleend. Een eventueel gegeven doorlooptijd of planning voor de
uitvoering van de werkzaamheden moet dan ook altijd worden gezien als een indicatie. Opdrachtgever
kan hier geen rechten aan ontlenen.
2. Een tussen partijen gesloten overeenkomst voor het uitvoeren van werkzaamheden voor bepaalde tijd
of in verband met een bepaald project kan slechts worden beëindigd met inachtneming van lid 4.
3. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen te allen tijde en zonder dat over en weer een recht op
schadevergoeding ontstaat, door middel van een aangetekend schrijven beëindigd worden met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk een andere
opzegtermijn is overeengekomen. Bij een geldige opzegging met inachtneming van de bepalingen van
dit artikellid ontstaat over en weer geen recht op schadevergoeding.
4. Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dat rechterlijke
tussenkomst zal zijn vereist te ontbinden door een schriftelijke mededeling daarvan aan de andere partij,
indien:
a. aan de andere partij surséance van betaling is verleend, zij zelf haar faillissement heeft aangevraagd
of zij in staat van faillissement is verklaard of anderszins de zeggenschap over haar vermogen heeft
verloren;
b. de andere partij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen gedurende een
periode van drie maanden, ofwel vast staat dat de overmachtsituatie langer dan drie maanden zal duren.
Dit recht tot beëindiging van de overeenkomst vervalt indien, voordat er gebruik van is gemaakt, de
verbintenis waarvan de nakoming door de overmachtsituatie tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt
nagekomen;
c. de andere partij enige wezenlijke verplichting uit deze voorwaarden en/of de overeenkomst niet
nakomt en na ter zake in gebreke te zijn gesteld nalaat alsnog binnen dertig dagen aan die verplichting
te voldoen.
5. Alle bedragen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn voor de door Opdrachtnemer
voorafgaande aan de ontbinding van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden, blijven onverminderd
verschuldigd en worden op moment van ontbinding direct opeisbaar, onverminderd alle overige rechten
die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst of deze voorwaarden heeft.
6. Bij beëindiging van een overeenkomst blijven ondermeer de bepalingen van artikel 6 (Tarieven), 7
(Betaling), 14 (Aansprakelijkheid), 10 (Geheimhouding), 11 (Intellectuele Eigendom) 13 (Professionals),
9 (Overmacht) en 16 (Toepasselijk recht) onverkort van toepassing.

Artikel 9: Overmacht
1. Indien Opdrachtnemer door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de
Overeenkomst van Opdracht (verder) uit te voeren, zal Opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis
worden gesteld. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding en
onverminderd Opdrachtnemer verder toekomende rechten de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst
van Opdracht op te schorten dan wel deze te ontbinden.
2. Onder overmacht wordt mede verstaan het uitvallen van een Professional ten gevolge van onder
andere ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering of uitdiensttreding.
3. In geval van overmacht door uitval van een Professional zal Opdrachtnemer zich inspannen uit eigen
bestand een vervangende Professional te vinden en deze de werkzaamheden te laten voortzetten.
Artikel 10: Geheimhouding
1. Partijen zijn tegenover derden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van of
over de andere partij, diens activiteiten en relaties (gegevens met betrekking tot de (kandidaat-
)Professional daaronder begrepen) die hen ter kennis zijn gekomen ingevolge de onderhandelingen over
en/of de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht. Dit behoudens verplichtingen die de wet hen
oplegt tot openbaarmaking en behoudens voor zover verstrekking van de informatie noodzakelijk is om
de Overeenkomst van Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren.
2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer krachtens de Wwft verplicht kan zijn de Opdrachtgever te identificeren en de identificatie te verifiëren. Opdrachtgever dient hieraan telkens en
volledig medewerking te verlenen op de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
(hierna: “Wwft”) voorgeschreven wijze. Opdrachtnemer zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren
in overeenstemming met de Wwft. Opdrachtgever accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de
Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van Opdrachtnemer. Opdrachtgever aanvaardt dat
Opdrachtnemer op grond van de Wwft verplicht is om ongebruikelijke transacties te melden aan de
daarvoor ingestelde autoriteiten.

Artikel 11: Intellectuele eigendom
1. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan Opdrachtnemer en/of de Professional ter beschikking
gestelde informatie en zaken geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van enige derde
en vrijwaart Opdrachtnemer te zake.
2. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de met Opdrachtnemer
gesloten Overeenkomst van Opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken (waaronder
programmatuur, websites, teksten, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses,
ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan) berusten
uitsluitend bij Opdrachtnemer en gaan in geen geval over op Opdrachtgever tenzij in de Overeenkomst
van Opdracht anders is bepaald.
3. Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zijn uitsluitend bestemd
om alleen door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van
Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
4. Opdrachtnemer is bevoegd de kennis die zij opdoet gedurende de uitvoering van de Overeenkomst
van Opdracht aan te wenden voor andere doeleinden, waarbij vanzelfsprekend geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden zal worden gebracht.

Artikel 12: Persoonsgegevens
1. Opdrachtgever is gehouden alle van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving na te leven en alle
persoonsgegevens van de Professional, die voor en gedurende de Overeenkomst van Opdracht door
Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk te behandelen en meer in het bijzonder in
overeenstemming met de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving te verwerken.
Opdrachtgever zal daartoe de Professional onder meer aangeven welke persoonsgegevens door
Opdrachtgever worden verwerkt, waarbij de Professional tevens wordt geïnformeerd over de wijze van
verwerking en de doeleinde(n) waarvoor deze verwerking plaatsvindt. Opdrachtgever zal de Professional
ter zake de verwerking van zijn persoonsgegevens zo nodig om toestemming vragen.
2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden

(waaronder de Professional) op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de niet-
naleving van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.

3. De door de (contactpersoon van) Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens
worden verwerkt met als doel:
- Opdrachten van Opdrachtgever uit te (kunnen) voeren en administratief af te (kunnen) handelen;
- Opdrachtgever gebruik te kunnen laten maken van de dienstverlening van Opdrachtnemer;
- met Opdrachtgever een handelsrelatie aan te gaan en/of deze te onderhouden;
- deze te verstrekken aan bedrijven en/of personen die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld voor de
uitvoering van bepaalde taken (bewerkers).
4. De door de (contactpersoon van) Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens kunnen daarnaast
worden gebruikt om Opdrachtgever per e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel te
informeren over producten en/of diensten van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer hiervan gebruik
maakt, kan Opdrachtgever zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door gebruik te maken van
de in het desbetreffende bericht opgenomen afmeldmogelijkheid.

Artikel 13: Professionals
1. Partijen verplichten zich gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot één (1) jaar daarna geen
Professionals of medewerkers van elkaar in dienst te nemen of anderszins direct of indirect voor zich te
laten werken.
2. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding of andere juridische relatie met een
Professional of medewerker van Opdrachtnemer aan te gaan, brengt Opdrachtnemer hiervan tijdig
schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft.
3. Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding of andere juridische relatie aangaat met een
Professional of medewerker van Opdrachtnemer, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis
van een Opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die Professional of medewerker - op basis van die
opdracht - 1000 uren heeft gewerkt, is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding
verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende tarief over 1000 uren minus de - op basis van
de Opdracht - reeds door die Professional of medewerker gewerkte uren. De vergoeding wordt
vermeerderd met BTW.
4. Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Professional of medewerker van
Opdrachtnemer, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor bepaalde
tijd, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende
tarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende
duur van de Opdracht of - ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is - over de niet in acht
genomen opzegtermijn, met dien verstande dat de Opdrachtgever altijd ten minste de in lid 3 genoemde
vergoeding is verschuldigd. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.
5. Indien de Opdrachtgever met de Professional of medewerker van Opdrachtnemer niet aansluitend,
maar binnen zes maanden na het einde van de Opdracht of diens terbeschikkingstelling, een
arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in lid 3 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel
in het geval dat de Opdrachtgever de Professional of medewerker hiertoe - rechtstreeks of via derden -
heeft benaderd als wanneer de Professional of medewerker - rechtstreeks of via derden - bij de
Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is slechts sprake in het geval van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming of uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht, waarvan sprake is indien
er door Opdrachtnemer fouten zijn gemaakt, dan wel indien Opdrachtnemer nalatig is geweest op een
wijze die niet past bij het vakmanschap dat van haar mag worden verwacht. Van een toerekenbare
tekortkoming is alleen dan sprake indien Opdrachtnemer haar verplichtingen, ook nadat zij middels een
aangetekende brief in gebreke is gesteld, met inachtneming van een redelijke termijn om alsnog na te
komen, niet of niet tijdig nakomt.
2. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk en Opdrachtgever zal Opdrachtnemer
vrijwaren voor alle schade, in de ruimste zin van het woord, die een Professional lijdt en/of aan een
derde toebrengt, tenzij de schade het directe gevolg is van een fout van een Professional in de
uitvoering van zijn werkzaamheden zoals omschreven in Overeenkomst van Opdracht over welke
werkzaamheden Opdrachtnemer volledige en feitelijke zeggenschap had en aan het bepaalde in lid 1
van dit artikel is voldaan.
3. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
inkomsten-, winst- en omzetderving, gemiste besparingen, bedrijfstagnatieschade, aantasting van de
goede naam en/of immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten.
4. Opdrachtnemer is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies
van gegevens, schade aan computerprogrammatuur, schade wegens overschrijding van
leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, en schade als gevolg van het verschaffen
van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever.
5. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever in geen geval aansprakelijk voor schade welke voortvloeit
uit of verband houdt met het gebruik (of niet kunnen gebruiken) door Opdrachtgever van programmatuur
en/of apparatuur.
6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is daarnaast beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de
Overeenkomst van Opdracht betreffende de direct aan de schadeveroorzakende gebeurtenis
voorafgaande 6 maanden, met een maximum van in totaal € 10.000,- per gebeurtenis en maximaal €
20.000,- per kalenderjaar. Bovendien zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer nooit hetgeen door
haar verzekering wordt gedekt overtreffen. Met elkaar samenhangende gebeurtenissen worden als één
gebeurtenis beschouwd.
7. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer op grond van de voorgaande leden vervalt door verloop van
12 maanden na het eindigen van de (desbetreffende) Overeenkomst van Opdracht.
8. Indien er sprake is van schade bij Opdrachtgever waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, heeft
Opdrachtnemer te allen tijde het recht de schade ongedaan te maken indien en voor zover dat mogelijk
is.
9. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken die derden via Opdrachtgever jegens
Opdrachtnemer pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten,
gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit de
uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de diensten door Opdrachtnemer.

Artikel 15: Wijzigingsbevoegdheid
1. Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Opdrachtnemer
gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze
schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk
aan Opdrachtnemer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is
Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde
Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de
wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen inhoudt. Het bepaald in artikel 8.5 is van overeenkomstige toepassing.
2. Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dathij de Overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden
tussen partijen gelden totdat de Opdracht is voltooid of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet langer
dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de
Overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden
van toepassing.

Artikel 16: Toepasselijk recht
1. Op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer en alle overeenkomsten die Opdrachtnemer aangaat is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer,
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in
het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.